1. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004−2009. pdf-logo
  2. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014.pdf-logo

 

 

 

ΦΕΚ - Συμφωνία Χρηματοδότησης της Τεχνικής Βοήθειας και του Αποθεματικού Διμερών Σχέσεων σε Εθνικό Επίπεδο pdf-logo

Αποθεματικό Διμερών Σχέσεων σε εθνικό επίπεδο pdf-logo

Εγχειρίδιο για επικοινωνία pdf-logo

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα pdf-logo