28 Ιουλίου 2015   

poland

Συμφωνία μεταξύ ΕυρωπαΪκής Ένωσης και Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τη Νορβηγική Χρηματοδότηση της περιόδου 2014-2021.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν υπέγραψαν συμφωνία για τη συμβολή της Νορβηγίας στη νέα προγραμματική περίοδο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και του Νορβηγικού Μηχανισμού, με σκοπό τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη.

 «Είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Ο στόχος του ΧΜ ΕΟΧ και του Νορβηγικού Μηχανισμού είναι η προώθηση της εξέλιξης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγικό εταίρο της Νορβηγίας. Το σχέδιο χρηματοδότησης προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τη συμμετοχή Νορβηγικών εταιρειών, ερευνητών, δημοτικών αρχών, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ σε προγράμματα συνεργασίας με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Υπουργός για θέματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Vidar Helgesen.

Η Νορβηγία θα χρηματοδοτήσει με περίπου 388 εκ. € κάθε χρόνο τις 15 λιγότερο ευημερείς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρέχουσα συμφωνία καλύπτει την περίοδο 2014 – 2021. Το ποσό της χρηματοδότησης, που αυξήθηκε σε σύγκριση με τη συμφωνία του 2009 κατά 11,3%, συμφωνεί με τα αναμενόμενα επίπεδα πληθωρισμού.

Αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων

«Ο ΧΜ ΕΟΧ και ο Νορβηγικός Μηχανισμός θα προωθήσουν κυρίως την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω της έρευνας, την εκπαίδευση καθώς και την αύξηση της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Αυτό θα συμβάλλει στη μείωση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων της Ευρώπης. Παράλληλα, θα δώσουμε έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και θα συμβάλλουμε στην προληπτική κλιματική πολιτική», δήλωσε ο κ. Helgesen.

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας έχει φιλόδοξους στόχους για μια πιο στοχευμένη χρήση του ΧΜ ΕΟΧ στα επόμενα χρόνια σε συνεργασία με τα δικαιούχα κράτη μέλη, που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων. Αυτοί οι στόχοι αντανακλούν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

«Μέρος της χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση της δημοκρατικής διαδικασίας και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, στοχεύουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών. Η Παγκόσμια Χρηματοδότηση για Ευπρεπή Εργασία και Τριμερή Διάλογο (Global Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue. http://eeagrants.org/What-we-do/Programme-areas/Decent-work-and-tripartite-dialogue/Global-fund-for-decent-work-and-tripartite-dialogue) θα συνεχιστεί για την περαιτέρω προώθηση της ευπρεπούς εργασίας στα δικαιούχα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους στην Νορβηγία. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην καταπολέμηση του διακρατικού εγκλήματος, ακόμη και στον εργασιακό χώρο», δήλωσε ο κ. Helgesen.

Η ΕΕ και η Νορβηγία θεωρούν σημαντική την επέκταση της συνεργασίας με τα δικαιούχα κράτη μέλη στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Αυτή η συνεργασία θα περιλαμβάνει τις από κοινού προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρώπη.

Τέλος, θα συσταθεί περιφερειακή χρηματοδότηση που θα ανέρχεται περίπου 95,5 € Υπάρχουν προκλήσεις στην Ευρώπη που επηρεάζουν διάφορα κράτη ή ολόκληρες περιφέρειες και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη διασυνοριακή συνεργασία. Ο σκοπός αυτής της χρηματοδότησης είναι να στηρίξει διασυνοριακές πρωτοβουλίες και μέτρα, σε συνεργασία ακόμα και με μη δικαιούχα κράτη. Με αυτόν τρόπο δίνονται ευκαιρίες για συνεργασία με άλλες χώρες, όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία.

Το Πρωτόκολλο συνεργασίας πρέπει να επικυρωθεί από τα Κοινοβούλια των Δοτριών χωρών και των χωρών μελών της ΕΕ.

Πληροφορίες για τον ΧΜ ΕΟΧ και τη Νορβηγική Χρηματοδότηση
Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο μηχανισμούς. Ο ένας μηχανισμός χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Νορβηγία (Νορβηγική Χρηματοδότηση / Norway Grants), που ανέρχεται στο ποσό των 179,1 εκ. € για την περίοδο 2014 – 2021. Ο άλλος μηχανισμός (ΧΜ ΕΟΧ / ΕΕΑ Grants) ανέρχεται στο ποσό των 221.2 εκ. € ανά χρόνο για την ίδια προγραμματική περίοδο και συμπεριλαμβάνει τη συμμέτοχη της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν σε ποσοστό περίπου 4%.