ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων - GR02
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ)− Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται δράσεις που αφορούν σε:

  • Έργα βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για οικιακή ή αρδευτική χρήση σε νησιά.
  • Μελέτες για την αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας.
  • Μελέτες ή παρεμβάσεις που οδηγούν σε αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή την προστασία και διαχείριση παράκτιων περιοχών.
  • Περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον τομέα των υδατικών πόρων
  • Επιχορηγήσεις σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές/έρευνα στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων σε Ιδρύματα στις δότριες χώρες.
  • Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλάσσιων Υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΕ στο Πλαίσιο Στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
www.eysped.gr/el/Pages/eea.aspx
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
- «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» 
Περίληψη (εδώ) και Διακήρυξη (εδώ) του Διαγωνισμού 

- Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία pdf-logo