Καταγγελίες για προγράμματα/έργα  του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021

 

Σύμφωνα με το Άρθρ. 12.7 «Μηχανισμός καταγγελιών» του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ 2014 2021 και της ΚΥΑ 13249/4-2-2020 (Β΄ 526) ΣΔΕ ΕΟΧ, οι ελληνικές αρχές μεριμνούν για τη θέσπιση μηχανισμού καταγγελιών ικανού να επεξεργάζεται αποτελεσματικά και να αποφαίνεται επί καταγγελιών για την υπόνοια μη τήρησης των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης ως προς την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2014–2021.

 

Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021 | EEA Grants είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το Εθνικό Σημείο Επαφής και με την ιδιότητα του ως Αρχή Παρατυπιών, η Αρχή Πιστοποίησης ή οι Διαχειριστές Προγραμμάτων σε περίπτωση όπου υποδεχθούν καταγγελία για απάτη, τη διαβιβάζουν αμελλητί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

 

- Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ.