ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - GR01
Τεχνική Βοήθεια του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009−2014 & Αποθεματικό για διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΣΕ (Εθνικό Σημείο Επαφής) – Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό και το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Δότριων Χωρών για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 στην Ελλάδα, έχει προβλεφθεί σχετικός προϋπολογισμός για την χρηματοδότηση ενεργειών που αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης του, η επιλεξιμότητα των οποίων περιγράφονται σε σχετικό άρθρο του Κανονισμού. Παράλληλα, το δικαιούχο κράτος έχει κρατήσει ένα ποσοστό της τάξης του 0,5% της συνολικής κατανομής κονδυλίων, για ένα Αποθεματικό, το οποίο θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελλάδας σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας. Ο στόχος του εν λόγω Αποθεματικού είναι να εγκαθιδρυθεί στενή και μακρόχρονη συνεργασία, έτσι ώστε κυρίως μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών των δότριων χωρών και του δικαιούχου κράτους να δύνανται να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν εμπειρίες. Το Αποθεματικό θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω πολιτικές, επαγγελματικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις και να θέσει τα θεμέλια μεταξύ των δότριων χωρών και του δικαιούχου κράτους
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
www.eeagrants.gr